Strike Communications OY:

Analytiikka ja Palvelut

CRM MÄÄRITTELY

CRM määrittelyn tavoitteena on määritellä yrityksen tavoitteet ja mahdollisuudet CRM:n osalta. Määrittelyllä luodaan linja tulevalle käyttöönotolle. Määrittelyn yhteydessä varmistetaan myös eri alustojen kyvykkyydet ja soveltuvuus yrityksen tarpeisiin. Määrittelyn lopputuloksena yritys saa keskeisten prosessien toteutusmallit ja arvion eri alustojen toimivuudesta yrityksen tarpeisiin.

Hinta: 1990 €

Sisältö

Määrittely toteutetaan yhteistyössä yrityksen henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on ymmärtää keskeiset prosessit ja käyttötapaukset. Käydään läpi arjen toiminnot suorittavan portaan osalta, ja mietitään keskeinen tietosisältö ja informaation käyttöprosessit taktisen ja strategisen suunnittelun tueksi. Käydään läpi useampi alusta ja arvotetaan ne yrityksen priorisoinnin mukaisesti.

Tarkasteltavat asiat

Tietosisältö
Automaattiset prosessit
Liitettävät järjestelmät
Markkinointiviestinnän tarpeet
Raportointi ja sisällön ymmärtäminen
Järjestelmän laajentamisen tarpeet

Kenelle

Palvelu sopii kaikkiin yrityksiin, jotka harkitsevat CRM hankintaa. Määrittely on kuitenkin tehtävä jollain tavalla aina, kun uuden CRM:n hankintaa harkitaan. 

Hyvin tehty määrittely ohjaa hankintaa ja mahdollistaa järjestelmän systemaattisen kehittämisen.

Kokonaisuus sisältää:

• Yrityksen henkilöstön haastattelut
• Keskeisten prosessien kuvaukset
• Keskeisten käyttötapausten kuvaukset
• Yhteenveto ja alustasuositukset

Asiakkaan resurssointi;
Aloitus- ja päätöspalaverit
Haastattelut

CRM Auditointi + Analyysi

CRM on monessa yrityksessä mittava investointi. Siihen investoidaan rahan lisäksi resursseja ja operatiivisen henkilöstön työaikaa. Arjessa saavutettu hyöty ei kuitenkaan aina vastaa odotuksia, ja joissain organisaatioissa on jopa rinnakkaisia tapoja seurata arjen myyntitapahtumia. CRM auditointi+ analyysi läpivalaisee järjestelmän pullonkaulat ja osoittaa kehitysmahdollisuudet.

Hinta: 1990 €

Sisältö

CRM auditointi ja analyysi pitävät sisällään henkilöstön haastatteluita ja CRM datasta tuotettavan analyysin. Haastattelut kertovat myyntitapahtuman prosessit, ja data analyysi paljastaa, kuinka hyvin järjestelmä on tehty palvelemaan prosesseja. 

Datasta ymmärretään myös henkilökunnan sitoutumisen taso CRM:n antama tuki esimerkiksi liiketoiminnan suunnitteluun.

Tarkasteltavat asiat

Järjestelmän Tietosisältö ja rakenne
Kokonaissisältö
Prosessien digitalisointi (Käyttötapaukset/Prosessit)
Asiakas- ja markkinahallinta
Järjestelmän täyttöaste

Arjen täyttö
Sisäiset ja ulkoiset rikastusprosessit
Datan eheys
Tietojen hyödyntäminen

Myyntiryhmän hyödyntäminen
Operatiivinen johto ja taktinen johto/ hyödyntäminen
Strateginen suunnittelu ja johtaminen

Kenelle

Auditointi ja analyysi sopii kaikkiin yrityksiin, jotka haluavat kehittää asiakastiedon ja prospektitiedon hallintaa. Erityisesti on syytä tarkastella tilannetta, jos järjestelmän käyttöönotosta on yli kaksi vuotta ja tuntuu siltä että, arkeen ja liiketoiminnan suunnitteluun ei ole saatu lisäarvoa. Järjestelmä kannattaa myös läpivalaista, jos selkeästi tunne, että järjestelmässä on paljon ”reikäistä” dataa.

Kokonaisuus sisältää;

Kolme haastattelua
Data -analytiikan
Raportoinnin ja kehitysehdotukset

Asiakkaan resursointi
• Aloituspalaveri (voi sisältää myös yhden haastattelun)
• Haastatteluajat
• Yhteenvetopalaveri

Asiakasanalyysi

Asiakasanalyysillä hahmotetaan nykyisen asiakaskunnan profiili. Analyysi kertoo yritystasolla mistä nykyiset tuotot tulevat. Tuottoanalyysi paljastaa liiketoiminnan mahdolliset riskialueet ja kasvumahdollisuudet. 

Analyysi kertoo, onko jokin toimiala yli- tai aliedustettuna, ja miten tuottoja kerrytetään eri kokoisista yrityksistä. Analyysi kertoo myös, missä asiakkuuksissa on suurin lisämyyntipotentiaali. 

Hinta: 2550 €
+ data (200 €/ 1000 asiakasta)
Erilliset rikastusprosessit tarjouksen perusteella.

Tuottaminen

Asiakasanalyysi tehdään laskutusdatan pohjalta. Yrityksen asiakkaat arvotetaan (myynti/kate) ja niihin liitetään ajantasaiset y-tunnukset. Y-tunnukset ”peilataan” ison tietokannan (esim. Asiakastieto) kanssa. Peilaus tuottaa asiakasprofiilin. Asiakasprofiiliin kuuluu ns. kohderyhmämatriisi, jonka avulla voidaan löytää tuottoisimmat kohderyhmät. Näitä kohderyhmiä on mahdollisuus monistaa niihin yrityksiin, jotka ostavat kilpailijoilta. Analyysi tuottaa rikastetun asiakasdatan, joka on mahdollista viedä CRM:ään

Asiakkaan resurssit

• Aloituspalaveri- Toimittaa yritystunnuksilla varustettu asiakaslista, jossa on arvot mukana (esim. vuoden myynti). Jos y-tunnuksilla olevaa listaa ei ole olemassa, se voidaan rikastaa useilla eri metodeilla.
• Yhteenveto palaveri

Kenelle

Sopii kaikille B2B myyntiä tekeville yrityksille, jotka haluavat ymmärtää tuottojen lähteen ja profiilin. Sopii erityisen hyvin silloin, jos haluaa ymmärtää cross- selling mahdollisuudet, ja haluaa hyödyntää asiakasprofiilia uusasiakashankinnassa.

Kokonaisuus sisältää;

Yhteenveto
Toimenpide suositukset
Rikastettu asiakasdata

Markkina-analyysi

Markkina-analyysi kertoo markkinapotentiaalin. Se kertoo myös yritystasolla ne prospektit, jotka osuvat yrityksen optimaaliseen asiakasprofiiliin, mutta ostavat joltain toiselta toimittajalta. Markkina-analyysiin lasketaan myös optimaalisten prospektien myyntipotentiaali. Myyntibudjettia tehtäessä voidaan yritystasolla osoittaa ne kohteet, joista kasvu tehdään seuraavalla tilikaudella.

Markkinapotentiaali voidaan purkaa toiminnallisiksi tavoitteiksi, jotka viedään CRM:ään myyntijohdon kontrolliin ja raportointiin.

Hinta 1700 €
+ data (200 €/ 1000 prospektia)

Tuottaminen

Luodaan asiakasanalyysin pohjalta kohderyhmämatriisi, joka monistetaan prospektikantaan. Jos asiakasmatriisia ei ole olemassa, voidaan luoda arviopohjainen kohderyhmämalli. Kohderyhmämallia voidaan rikastaa, hakemalla markkinatietoa kyselyillä tai puhelin haastatteluilla. Saatu tulos voidaan monistaa prospektikantaan. Monistettu profiili ajetaan isoa tietokantaa vasten, ja saadaan ulos potentiaalisimmat prospektit.

Asiakkaan resurssit

• Aloituspalaveri- Kohderyhmä matriisin määrittely 1,5,h
• Yhteenvetopalaveri 1,5,h

Kenelle

Sopii B2B yrityksille, joilla on tavoitteena kasvattaa markkinaosuutta tai hankkia uusia asiakkaita.

Kokonaisuus sisältää;

Yhteenveto
Toimenpide suositukset
Rikastettu prospektidata

Datacleaning

Dataa pitää huoltaa. Datacleaning on prosessi, jolla siivotaan järjestelmästä vanhat ja merkityksettömät tapahtumat, ja varmistetaan tietojen linkittyminen oikeisiin paikkoihin. 

Parhaan tuloksen saa, kun tekee siivousoperaation CRM auditoinnin- analyysin yhteydessä.

Hinta tarjouksen perusteella

Tuottaminen

Tuodaan ulos CRM data ja määritellään yhdessä siivousoperaation reunaehdot. Putsataan ja päivitetään data yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Lopuksi katsotaan yhteenveto uuden datan läpi.

Asiakkaan resurssit

Aloituspalaveri 1-1,5 h
Datan tason määrittelypalaveri 1-1,5 h
Yhteenveto 1-1,5 h

Kenelle

Kaikille yrityksille, joilla on vahva epäilys siitä, että data on epäkuranttia.

Kokonaisuus sisältää;

Datan läpivalaisu
Siivoustoimenpiteiden määrittely
Datan siivous
Yhteenveto
crossmenu