Strike Communications OY:

CRM Palvelut

CRM MÄÄRITTELY

CRM määrittelyn tavoitteena on määritellä yrityksen tavoitteet ja mahdollisuudet CRM:n osalta. Määrittelyllä luodaan linja tulevalle käyttöönotolle. Määrittelyn yhteydessä varmistetaan myös eri alustojen kyvykkyydet ja soveltuvuus yrityksen tarpeisiin. Määrittelyn lopputuloksena yritys saa keskeisten prosessien toteutusmallit ja arvion eri alustojen toimivuudesta yrityksen tarpeisiin.

Hinta: 1990 €

Sisältö

Määrittely toteutetaan yhteistyössä yrityksen henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on ymmärtää keskeiset prosessit ja käyttötapaukset. Käydään läpi arjen toiminnot suorittavan portaan osalta, ja mietitään keskeinen tietosisältö ja informaation käyttöprosessit taktisen ja strategisen suunnittelun tueksi. Käydään läpi useampi alusta ja arvotetaan ne yrityksen priorisoinnin mukaisesti.

Tarkasteltavat asiat

Tietosisältö
Automaattiset prosessit
Liitettävät järjestelmät
Markkinointiviestinnän tarpeet
Raportointi ja sisällön ymmärtäminen
Järjestelmän laajentamisen tarpeet

Kenelle

Palvelu sopii kaikkiin yrityksiin, jotka harkitsevat CRM hankintaa. Määrittely on kuitenkin tehtävä jollain tavalla aina, kun uuden CRM:n hankintaa harkitaan. 

Hyvin tehty määrittely ohjaa hankintaa ja mahdollistaa järjestelmän systemaattisen kehittämisen.

Kokonaisuus sisältää:

• Yrityksen henkilöstön haastattelut
• Keskeisten prosessien kuvaukset
• Keskeisten käyttötapausten kuvaukset
• Yhteenveto ja alustasuositukset

Asiakkaan resurssointi;
Aloitus- ja päätöspalaverit
Haastattelut

Datacleaning

Dataa pitää huoltaa. Datacleaning on prosessi, jolla siivotaan järjestelmästä vanhat ja merkityksettömät tapahtumat, ja varmistetaan tietojen linkittyminen oikeisiin paikkoihin. 

Parhaan tuloksen saa, kun tekee siivousoperaation CRM auditoinnin- analyysin yhteydessä.

Hinta tarjouksen perusteella

Tuottaminen

Tuodaan ulos CRM data ja määritellään yhdessä siivousoperaation reunaehdot. Putsataan ja päivitetään data yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Lopuksi katsotaan yhteenveto uuden datan läpi.

Asiakkaan resurssit

Aloituspalaveri 1-1,5 h
Datan tason määrittelypalaveri 1-1,5 h
Yhteenveto 1-1,5 h

Kenelle

Kaikille yrityksille, joilla on vahva epäilys siitä, että data on epäkuranttia.

Kokonaisuus sisältää;

Datan läpivalaisu
Siivoustoimenpiteiden määrittely
Datan siivous
Yhteenveto

CRM Auditointi + Analyysi

CRM on monessa yrityksessä mittava investointi. Siihen investoidaan rahan lisäksi resursseja ja operatiivisen henkilöstön työaikaa. Arjessa saavutettu hyöty ei kuitenkaan aina vastaa odotuksia, ja joissain organisaatioissa on jopa rinnakkaisia tapoja seurata arjen myyntitapahtumia. CRM auditointi+ analyysi läpivalaisee järjestelmän pullonkaulat ja osoittaa kehitysmahdollisuudet.

Hinta: 1990 €

Sisältö

CRM auditointi ja analyysi pitävät sisällään henkilöstön haastatteluita ja CRM datasta tuotettavan analyysin. Haastattelut kertovat myyntitapahtuman prosessit, ja data analyysi paljastaa, kuinka hyvin järjestelmä on tehty palvelemaan prosesseja. 

Datasta ymmärretään myös henkilökunnan sitoutumisen taso CRM:n antama tuki esimerkiksi liiketoiminnan suunnitteluun.

Tarkasteltavat asiat

Järjestelmän Tietosisältö ja rakenne
Kokonaissisältö
Prosessien digitalisointi (Käyttötapaukset/Prosessit)
Asiakas- ja markkinahallinta
Järjestelmän täyttöaste

Arjen täyttö
Sisäiset ja ulkoiset rikastusprosessit
Datan eheys
Tietojen hyödyntäminen

Myyntiryhmän hyödyntäminen
Operatiivinen johto ja taktinen johto/ hyödyntäminen
Strateginen suunnittelu ja johtaminen

Kenelle

Auditointi ja analyysi sopii kaikkiin yrityksiin, jotka haluavat kehittää asiakastiedon ja prospektitiedon hallintaa. Erityisesti on syytä tarkastella tilannetta, jos järjestelmän käyttöönotosta on yli kaksi vuotta ja tuntuu siltä että, arkeen ja liiketoiminnan suunnitteluun ei ole saatu lisäarvoa. Järjestelmä kannattaa myös läpivalaista, jos selkeästi tunne, että järjestelmässä on paljon ”reikäistä” dataa.

Kokonaisuus sisältää;

Kolme haastattelua
Data -analytiikan
Raportoinnin ja kehitysehdotukset

Asiakkaan resursointi
• Aloituspalaveri (voi sisältää myös yhden haastattelun)
• Haastatteluajat
• Yhteenvetopalaveri
crossmenu