Strike Communications Oy

Tiedolla johtaminen

Haluamme kasvattaa myyntiäsi. Emme usko gurujen opinkappaleisiin ja ismeihin, vaan hyvään organisoituun perustekemiseen ja kovaan intensiteettiin. Organisoitu tekeminen vaatii tietoa. Tietoa asiakkaista, kilpailijoista ja markkinoista. Siihen me uskomme. Kerätään tietoa, hallitaan sitä ja jalkautetaan tieto myyntiorganisaatioon. Kaikesta tekemisestä tulee mitattavaa ja käsin kosketeltavaa.

Helposti sanottu mutta hankalammin tehty. Toimiva kokonaisuus vaatii toimivan tiedon logistiikan ja mahdollisesti jopa järjestelmien integraatioita. Lisäksi tulee henkilökunnan sitouttaminen ja siihen liittyvä kitka. Edessä voi olla haasteita mutta kaikki on tehtävissä.

Kovalla tiedolla varustettu myyntiryhmä toimii tehokkaammin ja kovemmalla intensiteetillä kuin pehmeän tiedon varassa oleva kilpailija. Lisäksi porukalla on hauskempaa ja tavoitteet saavutetaan paremmin.

Strike Communications Oy on myyntitiedon kehittämiseen erikoistunut yritys. Monet puhuvat liideistä, me puhumme kokonaisvaltaisesta myyntitiedon hallinnasta ja kehittämisestä. Tiedolla johdettaessa ei tarvitse arvailla, koska johdolla on hyvä näkemys kokonaistilanteesta.

Myyntitieto

(Salesdata)

Myyntitiedolla käsitetään kaikki tieto, jolla voidaan kasvattaa ja ohjata myyntiä. Se pitää sisällään ison datan, yrityksen asiakastiedon, kilpailija-analyysit, prospektikannan rikastamisen ja myynnin mittarit. Kaikki tieto samoilla käsitteillä yhdessä paikassa. Oikein organisoitu myyntitiedon hallinta antaa asiakkuuksien hoitomallien lisäksi erinomaiset valmiudet uusasiakashankintaan. Hyvin organisoitu myyntitieto mahdollistaa myös nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin.

Market Management Concept (MMC)

MMC on digitaalisilla työkaluilla hallittu myynnin ja markkinoinnin johtamisen malli. MMC hyödyntää tietoa yrityksen omista tietovirroista ja markkinoilla olevista tietolähteistä. MMC kerää tietoa organisoidusti ja yhdistää kaikki yrityksen toiminnot tiedon rikastamiseksi. MMC integroi kaikki tietolähteet yhdeksi kokonaisuudeksi ja esittää ne yritysjohdolle selkeässä ja analyyttisessa muodossa. MMC mahdollistaa kokonaisuuden paremman hallinnan ja antaa pohjan strategiselle suunnittelulle. MMC mahdollistaa myös markkinoiden uudenlaisen mittaamisen.

Analyysit

CRM analyysi

Toiminnan kehittäminen lähtee aina tilanteen arvioinnista. Strike on kehittänyt vakioituja analyysityökaluja, joilla voidaan arvioida CRM toimivuutta;
Jos epäillään oman CRM ajantasaisuutta ja käyttöastetta, kannattaa data analysoida. Sieltä saadaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin;

  1. Onko CRM:ssä riittävästi prospekteja ?
  2. Onko prospektien tiedot ajan tasalla ?
  3. Täytetäänkö CRM:ää, kuten on sovittu ?

Asiakastieto

Asiakasanalyysi kertoo missä yrityksen asiakkaat ovat. Saat tiedon asiakkaiden sijoittumisesta, toimialoista tai maksukyvystä. Voit halutessasi lisätä mukaan myös omia segmenttejäsi, jos ne ovat helposti johdettavissa ison rekisteritoimittajan datasta (myyntialueet, toimialat).

Markkina-analyysi

Markkina-analyysi osoittaa yritystasolla ne yritykset, jotka eivät ole asiakkaitasi, mutta jotka sopivat sinun asiakasprofiiliin. Saat prospekteista listan, jota voit käyttää uusasiakashankinnassa. Markkina-analyysissä voit käyttää luokitteluun myös omia segmenttejä.

Datan huolto

Strike-Kohderyhmät

Strike kohderyhmien pohjalla on Asiakastiedon yritys- ja päättäjärekisteri. Käytämme lisäksi myös muita eri viranomaisten toimittamia rekistereitä. Strike kohderymät luodaan tarpeen mukaan hyödyntäen prospektien verkkokäyttäytymistä.

Strike-Premium booking

Strike telemarkkinointi tehdään aina perusteellisen kohderyhmä-analyysin jälkeen. Soittolistat suodatellaan ja rikastetaan kohderyhmätyökaluilla. Projektille asetetaan selvät tavoitteet ja tulokset päivitetään suoraan päämiehen CRM:ään. Premiun booking tuottaa lisä-arvoa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Strike-Sales

Suoramyyntiprojekti, joka tuottaa samalla markkinakartoituksen. Tutkimme kilpailutilannetta, ja tuotamme tietoa jatkotoimenpiteitä varten. Samalla teemme tietysti kauppaa.

Data cleaning

Usein datassa on duplikaatteja tai muita päivittäistä tekemistä häiritseviä epäjohdonmukaisuuksia. Putsaamme tarvittaessa datan ja rikastamme rekisterintoimittajan tiedoilla. Datan kunnossapito vaatii jatkuvaa huolehtimista.

Prosessien ylläpito

CRM- Manager

CRM- manager on palvelu, joka huolehtii siitä, että yrityksen tiedonhallinta tukee myyntiä ja markkinointia. CRM-manager läpivalaisee nykyisen tilanteen, ja tekee kehitysehdotukset nykytilanteen pohjalta. CRM- manager vie myös läpi muutokset, jonka jälkeen yrityksessä on toimivat myynnin ja markkinoinnin tiedonhallinnan prosessit. CRM-manager valvoo myös mahdolliset järjestelmäintegraatiot. CRM- manager toimii myös yrityksen CRM- pääkäyttäjänä ja muokkaa järjestelmää haluttuun suuntaan. CRM- managerin keskeinen tavoitetila on myynnin ja markkinoinnin kehittäminen ja uusien myyntimahdollisuuksien luominen.

Digital Marketing Manager

Digital Marketing Manager on palvelu, joka voidaan liittää CRM-manager palvelun oheen. Digital Marketing Manager pureutuu enemmän myyntitarinan kehittämiseen myynnin taktiikkaan ja kampanjoihin. Digital Marketing Manager sparraa myyntijohdon kanssa, ja tuottaa myyntimahdollisuuksia digitaalisten kampanjoiden avulla.

Kipupisteet

Asiakastieto

Tunnetko omat asiakkaasi? – Asiakasanalyysi ja Toimiala-analyysi

Yrityksen oma asiakasprofiili voi kertoa myyntimahdollisuuksista todella paljon. Asiakasprofiilin tunnistaminen ja monistaminen on yksi parhaista uusasiakashankinnan metodeista.

Missä/ mitkä ovat teidän asiakkaat?
Oman asiakasprofiilin erityispiirteet?
Tiedätkö mikä on toimialaan liittyvää erityistietoa?
Osaatko hahmottaa oman markkinapotentiaalisi?

 

 

Kilpailijatieto

Tunne kilpailijasi ja kilpailijan asiakkaat? – Kilpailija- Analyysi

Kilpailutilanteen hahmottaminen on myyntijohdon haastavimpia tilanteita. Yrityksen uudet asiakkaat ovat yleensä kilpailijan vanhoja asiakkaita. Markkinoilla vallitsevaan kokonaistilannetta voidaan hahmottaa muutamilla toimenpiteillä:

Kartoita kilpailijoiden taloudellinen tilanne ja resurssit.
Muodosta käsitys pahimpien kilpailijoiden asiakasprofiilista?
Luo ratkaisevat uusasiakashankinnan segmentit?

Tiedon ylläpito ja päivitys

Oikea tieto, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan – Ajantasainen CRM

Kaikki rekisterit ”vuotavat” jonkin verran. Jos tietoa ei ylläpidetä ja päivitetä selkeän suunnitelman avulla, vuotaminen muodostuu ongelmaksi. Samalla menetetään tehoa myynnin suuntaamisesta ja markkinoinnin suunnittelusta.

Onko rekisterisi tietosisältö oikea?
Toimiiko oman organisaationsi päivitysprotokolla?
Miten ”määräaikaispäivitykset” hoidetaan?
Keskustelevatko eri järjestelmät keskenään?
Toimiiko teillä myynnin ja markkinoinnin yhteistyö- päivitetäänkö myynnin ja markkinoinin rekistereitä samoilla periaatteilla?

Markkinatiedon hankinta

Miten hankin tietoa markkinasta ja kilpailijoista- CRM- rikastus ja segmentointi

Markkinatiedon hankinta luo pohjan jatkuvalle kilpailijaseurannalle. Markkinatietoa voi kerätä usealla eri metodilla, ja tiedon tarve määrittelee käytettävät metodit.

Käytetäänkö kumppaneita tiedon rikastamisessa?
Milloin viimeksi CRM- kannan yritystiedot on päivitetty?
Kerätäänkö toimialaan liittyvää erityistietoa, jos kerätään miten?
Tukeeko oman henkilökunnan päivitysrutiini markkinatiedon hankkimista?

Tiedon hyödyntäminen käytännön myyntityössä

Intensiteetin nostaminen myyntityössä- Tärkeät tunnusluvut

Myynnin johtamisen tiekartta voidaan luoda suoraan CRM datasta. Myynti rikastaa dataa omalta osaltaan, ja luo suuntaviivat tarvittaviin korjausliikkeisiin. CRM oikein käytettynä on myynnin johtamisen paras apuväline.

Onko Myynnin ja markkinoinnin mittarit ja raportointi tarkoituksenmukaista?
Suuntako myyntiryhmä toimenpiteet sovittuihin kohderyhmiin?
Onko myyjilläsi kova vai pehmeä tarjouskanta?
Onko käytössä CRM – dataan sidotut johtamis- ja palkkiomallit?

Tiedon hyödyntäminen markkinoinnissa

Markkinoinnin parempi osumatarkkuus- Tärkeät tunnusluvut

Markkinoinnin tulee noudattaa yritysjohdon laatimia suunnitelmia ja strategioita. Oikein suunnitellut ja ajoitetut operaatiot hengittävät samassa tahdissa myyntiryhmän toiminnan kanssa. tiedolla ohjattu markkinointi tukee kokonaisvaltaista strategiaa, ja mahdollistaan myynnin ja markkinoinnin samanaikaisen rytmin.

Onko markkinasi oikein segmentoitu?
Onko päättäjätieto oikein segmentoitu ja ajanmukaista?
Ovatko kampanjoiden yleisöt tai kohderyhmät riittävän suuria?
Tavoitatko riittävän suuren osan keskeisistä päättäjäryhmistä?
Liikkuvatko liidit myyntiorganisaatioon?

Referenssit

Emme halua tuoda esille päämiehiämme, mutta teemme töitä oheisiin toimialoihin.

Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa (46692)
Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (47990)
Muu liikkeenjohdon konsultointi (70220)
Perintä- ja luottotietopalvelut (82910)
Muualla luokittelemattomat muut järjestöt (94999)
Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut (62030)
Sanomalehtien kustantaminen (58130)
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220)
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)

Ota yhteyttä!

Vastaan mahdollisimman pian.

Olen kiinnostunut: (rasti ruutuun)

14 + 13 =

Liity sähköpostilistalle!

Saat näkemyksiä ja työkaluja myynnin hallintaan ja kasvattamiseen.

Olet onnistuneesti lisätty sähköpostilistalle!